Inleiding.

Voor wie:

PVO VESEC is zeer ervaren in trainingen en opleidingen voor VIP-, defensie-, politie-, brandweer-, ambulancechauffeurs maar ook geld- en waarde transporteurs.

Ook kunnen trainingen verzorgd worden voor o.a. automerken clubs en soortgelijke doelgroepen, maar zeker ook voor alle andere bedrijfsmatige en particuliere chauffeurs. Maatwerk is onze specialiteit!

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen trainingen op de openbare weg en trainingen op een verkeersveiligheidscentrum.

Uiteraard behoort een combinatie van beiden ook tot de mogelijkheden!

Mens centraal!

In ALLE trainingen en opleidingen staat bij PVO VESEC de MENS centraal. Door onderzoek is immers vast komen te staan dat in meer dan 90% van de verkeersongevallen de mens de oorzaak was. Dus door de bewustwording, kennis, kunde en vaardigheden van de mens te vergroten kunnen we de kans op ongevallen verkleinen!

Daarnaast leidt een persoonlijke aanpak vaak eerder tot gedragsaanpassing dan wanneer er in algemeenheden wordt vervallen.

Hierbij is het eerste belang om de basisvaardigheden van de cursisten te ontdekken, van daaruit kunnen we deze vaardigheden verder gaan ontwikkelen.

Vanuit dit positieve gedachtegoed werken is in het verleden de sleutel tot succes gebleken!

Herhaling!

De trainingen en opleidingen van PVO VESEC worden geven op diverse (maatwerk) niveaus. Hierbij geldt dat herhaling de uiteindelijke kracht is van de training of opleiding. Wanneer een techniek één keer getraind wordt, maakt het dit nog geen automatisme.

Is dit na meerdere trainingen wel een automatisme geworden, dan zal de techniek herhaald moeten worden om het een automatisme te laten blijven!

VIP-Chauffeur

Het hoofddoel van de PVO VESEC trainingen en opleidingen van voor VIP-chauffeurs, is het veilig, vlot, en comfortabel rijden!

Vanuit die basis worden de kennis en vaardigheden verder ontwikkeld.

Voor de VIP-chauffeur  zijn er diverse opleiding en training mogelijkheden:

– Interne audit / Rijstijlanalyse:

Voorafgaande aan de basis opleiding VIP Rijden is de rijstijlanalyse mogelijk.

Tijdens deze analyse, wordt bekeken of de chauffeur een juiste basis aan kennis en vaardigheden bezit. Verder wordt er gekeken naar de mogelijke verbeterpunten en hoe er op deze punten kan worden getraind. De duur is één of twee dagdelen.
Deze rijstijlanalyse is ook een prima instrument om onderdeel uit te maken van een sollicitatieprocedure.

Van deze analyse wordt een uitgebreide rapportage opgemaakt waaruit overduidelijk blijkt wat de bevindingen en aanbevelingen zijn.

– Externe audit:

De maatwerk analyse van de (rij)vaardigheden van VIP-chauffeur kan indien gewenst door middel van een externe audit worden verzorgd.
Dit is een vorm van onderzoek naar de prestaties in de ruimste zin van het woord van de betroffen chauffeur. Dit wordt meestal uitgevoerd als een “mysterie gast”. De chauffeur is op het moment van analyse dus niet hiervan bewust. Dit om een zo eerlijk en objectief beeld te krijgen van zijn presteren. Hiervan wordt een uitgebreide rapportage gemaakt.

.

– VIP Rijden CCV-D1:

Dit is de basis opleiding voor het VIP Rijden. Het is een vijfdaagse opleiding, inclusief het theorie en praktijk examen, dat wordt afgenomen door de CCV.

– VIP Rijden CCV-D2:

Dit is de vervolg opleiding na het behalen van het certificaat VIP Rijden CCV-D1.
Het is een vijfdaagse opleiding, inclusief het praktijk examen, dat wordt afgenomen door de CCV.

– VIP Rijden D3:

Dit is de vervolg opleiding na het behalen van het certificaat VIP Rijden CCV-D2.

In deze vijfdaagse opleiding kunnen eventueel naar eigen wens maatwerk trainingsonderdelen worden ingevuld.

– Applicatie dag CCV-D1 of CCV-D2:

Voor verlenging van het certificaat CCV-D1 of CCV-D2 moet binnen een termijn van vijf jaar tenminste drie applicatie dagen onder de normering van de CCV plaatsvinden.
Als de laatste applicatie dag valt binnen het jaar van het einde van het certificaat, wordt deze wederom voor een termijn van vijf jaar verlengd.

Deze beiden dagen worden verzorgd, eventueel kunnen eigen wens onderdelen ook worden geïmplementeerd.

– Voortgezet VIP Rijden buitenland:

De eerder genoemde opleidingen zijn te onderhouden met vervolg rijtrainingen in het binnen- en buitenland. Hierbij wordt overwegend twee of drie dagen “grensverleggend” getraind op de openbare weg in Nederland, België, Duitsland of Luxemburg. Andere opties zijn uiteraard bespreekbaar.

Wanneer dit gewenst is kan eventueel ook getraind worden op een oefenbaan en kunnen er security elementen worden toegevoegd.

Met deze training kunnen ook applicatie dagen CCV-D1/CCV-D2 worden ingevuld.

– VIP persoonsbegeleiding en –beveiliging:

Bij de training VIP persoonsbegeleiding wordt op de minst opvallende en belastende wijze voor de VIP en zijn directe omgeving de begeleiding door de chauffeur uitgevoerd.
Bij de persoonsbeveiliging vindt meer fysieke en opvallende beveiliging plaats.

Deze persoonsbegeleiding kan worden uitgevoerd als een zelfstandige driedaagse (maatgerichte) training.

Eventueel kunnen onderdelen ook geïmplementeerd worden in andere trainingen.

Het opleidingsniveau van de cursist is tenminste van het niveau VIP Rijden CCV-D2.

– Observatie en Back-up:

Bij de Observatie training voor de ervaren VIP-chauffeur worden technieken aangeleerd voor de juiste toepassing van (contra) observatie.
De Back-up training voor de VIP-chauffeur  wordt uitgevoerd met twee of meerdere voertuigen. Door middel van de juiste communicatie en met het uitbreiden van de specifieke kennis op dit gebied worden handelingen getraind voor veilig vervoer.
De trainingsduur is tenminste één dag. Ook is het mogelijk dat onderdelen hiervan eventueel geïmplementeerd worden in andere trainingen.

– Securitytrainingen VIP:

Dit zijn overwegend maatwerk trainingen, gericht op de waarneming en observatie.

De training is bestemd voor de VIP zelf. Hierbij wordt voornamelijk realistisch getraind.
Het motto is: “voorkomen is beter dan genezen.” Dus bij het voortijdige onderkenning van probleemsituaties kunnen al in een vroeg stadium de juiste maatregelen worden genomen.  Uiteraard het liefst voordat escalatie heeft plaatsgevonden.
Aandacht is er voor de juiste kijktechniek, hoe te onderkennen en welke maatregelen er dan genomen kunnen worden.

– Maatwerktraining VIP Rijden

Uiteraard zijn maatwerk trainingen naar wens altijd bespreekbaar en uitvoerbaar!

14. Maatwerk

Algemene rijvaardigheidstrainingen:

– Openbare wegtraining:


Voor de auto, maar ook voor de motor, hebben als “rode draad” het 
SAFE-principe”.  SAFE is een Engelstalig acroniem voor:

See and be seen; Always a way out; Far and wide view; Ever aware. Dus: zien en gezien worden, altijd een uitweg weten, ver en breed kijken en altijd alert zijn. 
Vanuit deze basis kan er geoefend en getraind worden op o.a. taal van de weg, verkeersinzicht, anticiperen, kijktechniek, ideale lijn, verkeersveiligheid, rijcomfort, defensief en offensieftolerant rijgedrag, juiste plaats op de weg, afstand houden, verkeerswetgeving en topografie. Dit gebeurt op verschillende soorten wegen, zoals in stedelijk gebied, doorgaande wegen, autowegen, autosnelwegen.

Ook kan, naar wens, “Het Nieuwe Rijden”, ook wel “ECO rijden” genoemd in deze trainingen worden geïmplementeerd. Hiermee kan zuiniger worden gereden, terwijl er toch vlot aan het verkeer wordt deelgenomen.

De wensen van de klant worden verwerkt in deze (maatwerk) training.

De duur van deze training is tenminste één of twee dagdelen.

– Trainingen op verkeersveiligheidscentra:


De voertuigbeheersing training:

Dit begint bij het aannemen van de juiste zit- en stuurhouding, de uitleg en het gebruik van de actieve en passieve veiligheidsmiddelen en het toepassen van de goede spiegelafstelling.

Juiste stuur- rem- en gastechnieken zijn hierbij ook van essentieel belang.

Rem- en uitwijkoefeningen, maar ook de ideale lijn en bochtentechniek kunnen worden getraind.

De grip- en sliptraining:

De zogenaamde “antisliptrainingen” worden uitgevoerd in de vorm van een grip- en sliptraining. De filosofie daarbij is, dat het beter is om een slip te voorkomen, dan om een slip van een voertuig te moeten corrigeren. De chauffeur ondervindt en onderkent tijdens de training waardoor het komt dat een voertuig gaat slippen. Met de huidige stand van zaken in de voertuigtechniek zijn er veel actieve veiligheidsmiddelen die de chauffeur helpen om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren.

De zwakke schakel in dit geheel blijft de mens. De mens is namelijk geneigd om op deze techniek te gaan vertrouwen. De chauffeur wordt bewust gemaakt dat de hulpmiddelen er zijn voor “geval van nood”. En niet om tot de grens te gaan. Ook worden de beperkingen van deze veiligheidssystemen getoond.

De duur van deze training is tenminste één tot twee dagdelen.

ITS en ADAS:

Dit zijn de afkortingen voor Intelligent Transport Systeem en Advanced Driver Assistance Systems. Hiermee worden de systemen bedoeld die in de moderne voertuigen werkzaam (kunnen) zijn. Hierbij geldt: onbekend maakt onbemind…!
De bestuurder wordt vertrouwd gemaakt met de juiste werking en toepassing van de systemen.

Bijzondere specifieke rijvaardigheidstrainingen:

– S.R.O.:

PVO VESEC verzorgt indien gewenst “Specialistische Rij Opleidingen”.

Dit zijn opleidingen bestemd voor speciale doelgroepen die mogen rijden met een vrijstelling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Deze opleidingen zijn alleen uitvoerbaar wanneer de opdrachtgever aan al de juiste randvoorwaarden voldoet. De duur van deze opleiding is in overleg.

– OGS, vrijstelling en geel zwaailicht:

PVO VESEC verzorgd “OGS trainingen”. Dit zijn rijtrainingen met gebruik van optische en geluidsignalen, voor de daarvoor bestemde diensten en opdrachtgevers.
Dankzij de eigen ervaringen heeft de training een hele realistische, praktische en doeltreffende inhoud.

Hierbij is de verkeersveiligheid voor een ieder van het grootste belang!

Naast deze OGS training is het ook mogelijk bij PVO VESEC trainingen met “geel zwaailicht” met gebruik van “vrijstelling” te ondergaan.

Al deze trainingen worden in onderling overleg met de opdrachtgever afgestemd.

– Gepantserde voertuig training:

PVO VESEC heeft een expertise opgebouwd in de training met gepantserde voertuigen.

Hierbij kan worden gedacht aan waardetransporteurs (eventueel met begeleiding), maar ook aan het vervoer met een personenauto van te beschermen personen.

De cursist wordt theoretisch en praktisch bewust gemaakt van de bescherming van het gepantserde voertuig en ook van de (on)mogelijkheden hiervan. Met het voertuig kan getraind worden op de oefenbaan, maar ook op de openbare weg. De training vindt plaats over tenminste één of meerdere dagen en in principe met het voertuig van de opdrachtgever.

– Back-up rijden:

Wanneer de beveiliging wordt opgewaardeerd, is vaak een van de te nemen maatregelen het “Back-up rijden”. Bij deze PVO VESEC maatwerk training worden de juiste technieken aangeleerd voor een meest effectieve manier van handelen. Deze worden ondersteund met een theoretische uitleg.
De onderlinge communicatie speelt hierbij een belangrijke rol.

– Observatietrainingen:

Deze PVO VESEC observatie trainingen zijn op meerdere wijze in te vullen.
De kijktechniek en de waarneming zijn hierbij van groot belang. De cursist wordt technieken aangeleerd om de observatie door de derden te onderkennen en mogelijk te voorkomen, maar ook om deze zelf te kunnen uitvoeren.
Ook wordt weer getoond wat de mogelijkheden en onmogelijkheden hierbij zijn.
Praktisch en realistisch is hierbij de gouden regel!

 

Bij interesse voor alle deze trainingen:

Neem contact op met PVO VESEC.